EN

ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΗΜΕΡΑ ΕΩΣ ΤΙΣ 17:00

Χρηματικό Έπαθλο στη μνήμη Πέτρου Δ. Γονέου

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024 – 2025

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Σκοπός του Χρηματικού Επάθλου είναι να ενθαρρύνει, να υποστηρίξει και να προωθήσει υψηλής ποιότητας έρευνες από νέους επιστήμονες πάνω σε θέματα που σχετίζονται με τον πολιτισμό των Κυκλάδων από τη Νεολιθική έως και τη Μεταβυζαντινή περίοδο ή με την πρόσληψή του στη σύγχρονη εποχή.

Για τον σκοπό αυτόν προκήρυξαν το ετήσιο Χρηματικό Έπαθλο ύψους 7000 USD στη μνήμη Πέτρου Δ. Γονέου, πρώην ενεργού μέλους και αντιπροέδρου του Cycladic Art Foundation, το οποίο θα δοθεί στο ακέραιο για ένα ακαδημαϊκό έτος σε καθέναν από δυο ισότιμους υποψηφίους ή σε ομάδα υποψηφίων που θα υποβάλουν κοινή ερευνητική πρόταση και θα κριθούν από Ακαδημαϊκή Επιτροπή Αξιολόγησης.

Στόχος του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης και του Cycladic Art Foundation είναι το ετήσιο αυτό χρηματικό έπαθλο να καταστεί θεσμός που θα προάγει ουσιαστικά την έρευνα και την παραγωγή υψηλής ποιότητας μελετών για τον πολιτισμό των Κυκλάδων στη διαχρονία του, βοηθώντας παράλληλα νέους ερευνητές στα πρώτα ακαδημαϊκά τους βήματα.

Αιτήσεις έως

Τρίτη 30 Απριλίου 2024, 23:59 (Ελλάδος)

Συστατικές επιστολές έως

Παρασκευή 3 Μαΐου 2024, 23:59 (Ελλάδος)

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΠΑΘΛΟ

Σκοπός του Χρηματικού Επάθλου είναι να ενθαρρύνει, να υποστηρίξει και να προωθήσει υψηλής ποιότητας έρευνες από νέους επιστήμονες πάνω σε θέματα που σχετίζονται με τον πολιτισμό των Κυκλάδων από τη Νεολιθική έως και τη Μεταβυζαντινή περίοδο ή με την πρόσληψή του στη σύγχρονη εποχή. Η προς βράβευση έρευνα θα είναι πρωτότυπη και θα αφορά επιστημονικούς κλάδους όπως την Αρχαιολογία, την Ανθρωπολογία, την Ιστορία της Τέχνης και τις Φυσικές Επιστήμες.

Από τη φετινή χρονιά το Χρηματικό Έπαθλο θα ανέλθει στο ποσό των 7,000 δολαρίων, το οποίο θα δοθεί στο ακέραιο για ένα ακαδημαϊκό έτος σε καθέναν από δύο ισότιμους υποψηφίους ή σε ομάδα υποψηφίων που θα υποβάλουν κοινή ερευνητική πρόταση. Η καταβολή του θα γίνει σε μία δόση στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους (τον Σεπτέμβριο). Στην περίπτωση ομαδικής πρότασης το χρηματικό ποσό παραμένει το ίδιο με αυτό των ατομικών προτάσεων. Οι επιτυχόντες δεν δικαιούνται να αιτηθούν χρηματοδότησης δεύτερη χρονιά.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν νέοι επιστήμονες, υποψήφιοι διδάκτορες ή κάτοχοι διδακτορικού τίτλου που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μέσα στην τελευταία δεκαετία και έχουν υποστηρίξει τη διδακτορική τους διατριβή μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2013.

Επιλογή των υποψηφίων
Τις υποψηφιότητες κρίνει Ακαδημαϊκή Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία απαρτίζεται από πανεπιστημιακούς και ερευνητές ανωτέρων βαθμίδων και ορίζεται από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.

Οι υποψήφιοι οφείλουν:
• να περιγράψουν με σαφήνεια και λεπτομέρεια πώς το Χρηματικό Έπαθλο μπορεί να συμβάλει στη διεξαγωγή και ολοκλήρωση της προτεινόμενης έρευνας,
• να αποδείξουν πώς τα αποτελέσματα της έρευνάς τους αναμένεται να καλύψουν ερευνητικά κενά και να προωθήσουν τον επιστημονικό τομέα στον οποίο αυτή εγγράφεται,
• να αποδείξουν την ικανότητά τους να επιτύχουν τα προβλεπόμενα αποτελέσματα. Για τον σκοπό αυτό λαμβάνονται υπ’ όψη οι ακαδημαϊκές επιδόσεις τους, οι δημοσιεύσεις τους και οι συστατικές επιστολές που θα προσκομίσουν.

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και το Cycladic Art Foundation ενθαρρύνουν ιδιαιτέρως αιτήσεις ερευνητών οι οποίοι:
• προτείνουν πρωτότυπες και καινοτόμες προσεγγίσεις,
• συμμετέχουν σε ομαδικές και διεπιστημονικές συνεργασίες,
• προτίθενται να χρησιμοποιήσουν ή να αναπτύξουν τεχνολογίες πληροφορικής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και την Τρίτη 30 Απριλίου 2024 και ώρα 23:59 (Ελλάδος). Συστατικές επιστολές θα γίνονται δεκτές έως την Παρασκευή 3 Μαΐου 2024 και ώρα 23:59 (Ελλάδος).

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση fellowships@cycladic.gr τα εξής δύο αρχεία σε μορφή PDF:
• Λεπτομερή ερευνητική πρόταση (μέχρι 1000 λέξεις). Βιβλιογραφία και παραπομπές δεν προσμετρώνται στο όριο λέξεων.
• Βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα τεκμηριώνει τα προσόντα και την ικανότητα του υποψηφίου να διεξάγει την προτεινόμενη έρευνα.

Οι υποψήφιοι θα ενημερώσουν, επίσης, για τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας δύο ατόμων που θα αποστείλουν συστατικές επιστολές απευθείας στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης (fellowships@cycladic.gr) μέχρι την παραπάνω ημερομηνία (Παρασκευή 3 Μαΐου 2024). Οι υποψήφιοι οφείλουν να έρθουν οι ίδιοι σε επαφή με τους αποστέλλοντες τις συστατικές επιστολές προκειμένου να ζητήσουν τις επιστολές και να επιβεβαιώσουν ότι αυτές έχουν αποσταλεί.

Σημείωση:
• Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να δώσουν συστατική επιστολή για άλλον υποψήφιο.
• Τα μέλη της Ακαδημαϊκής Επιτροπής Αξιολόγησης δεν μπορούν να δώσουν συστατική επιστολή.

Για την απόφαση της Επιτροπής οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν τον Ιούνιο 2024.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να ενημερώνουν το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και την Ακαδημαϊκή Επιτροπή Αξιολόγησης σχετικά με την πρόοδο της έρευνάς τους και να κοινοποιούν τα αποτελέσματά της στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης σε τακτά χρονικά διαστήματα (fellowships@cycladic.gr). Γραπτή έκθεση προόδου κατατίθεται στο μέσον του ακαδημαϊκού έτους (Ιανουάριος 2025) και έκθεση αποτελεσμάτων στο τέλος του (Ιούνιος 2025).

Επιπλέον, οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα κληθούν να παρουσιάσουν, είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, στο πλαίσιο του Κύκλου Διαλέξεων του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, το έργο που ολοκλήρωσαν με τη συμβολή του Χρηματικού Επάθλου, ενώ θα προσκληθούν να υποβάλουν ένα σύντομο κείμενο που θα παρουσιάζει την έρευνά τους, καθώς και μια σύντομη περίληψή της, προκειμένου να δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Μουσείου και στα μέσα κοινωνικής του δικτύωσης.

Τέλος, οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να αναγνωρίζουν τη συμβολή του Χρηματικού Επάθλου στην έρευνά τους και να την αναφέρουν σε κάθε δημοσίευση ή παρουσίαση που σχετίζεται με την έρευνα που διεξήγαγαν ως αποδέκτες του Χρηματικού Επάθλου στη μνήμη Πέτρου Δ. Γονέου από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και το Cycladic Art Foundation. Ένα αντίτυπο των δημοσιεύσεων που θα προκύψουν από την έρευνα αυτή θα πρέπει να κατατεθεί στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.

 

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης αποτελεί φορέα που παρέχει ίσες ευκαιρίες και αντιμετωπίζει εξίσου όλους τους υποψηφίους υποτρόφους ανεξαρτήτως γένους, χρώματος, φύλου, ηλικίας, εθνικής προέλευσης, θρησκείας, πιθανής σωματικής αναπηρίας, οικογενειακής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού και πολιτικών πεποιθήσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον Συντονιστή του Προγράμματος Υποτροφιών του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης στην ηλεκτρονική διεύθυνση
fellowships@cycladic.gr