ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Χρηματικό Έπαθλο στη μνήμη Πέτρου Γονέου

Για μελέτες στον πολιτισμό των Κυκλάδων

Χρηματικό Έπαθλο στη μνήμη Πέτρου Γονέου από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και το Ίδρυμα Κυκλαδικής Τέχνης (CAF, Νέα Υόρκη) για μελέτες στον πολιτισμό των Κυκλάδων.

Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και το Ίδρυμα Κυκλαδικής Τέχνης είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν το Χρηματικό Έπαθλο στη μνήμη Πέτρου Γονέου για μελέτες στον πολιτισμό των Κυκλάδων, μια ακαδημαϊκή υποτροφία χρηματοδοτούμενη από δωρεά στη μνήμη του Πέτρου Γονέου (1968-2019), πρώην ενεργoύ μέλους και αντιπροέδρου του Ιδρύματος Κυκλαδικής Τέχνης στη Νέα Υόρκη.

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΠΑΘΛΟ

Σκοπός του Χρηματικού Επάθλου είναι να ενθαρρύνει, να υποστηρίξει και να προωθήσει υψηλής ποιότητας έρευνες από νέους επιστήμονες πάνω σε θέματα που σχετίζονται με τον πολιτισμό των Κυκλάδων από τη Νεολιθική έως και τη Μεταβυζαντινή περίοδο ή με την πρόσληψή του στη σύγχρονη εποχή. Η προς βράβευση έρευνα θα είναι πρωτότυπη και θα αφορά επιστημονικούς κλάδους όπως η Αρχαιολογία, η Ανθρωπολογία, η Ιστορία της Τέχνης και οι Φυσικές Επιστήμες. 

Το Χρηματικό Έπαθλο, ύψους 5000 δολλαρίων, είναι ετήσιο, προσφέρεται για ένα ακαδημαϊκό έτος (από Σεπτέμβριο έως Ιούνιο) σε έναν υποψήφιο ή σε ομάδα υποψηφίων που θα υποβάλλουν κοινή ερευνητική πρόταση και καταβάλλεται σε μία δόση στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους (τον Σεπτέμβριο). Οι επιτυχόντες δεν δικαιούνται να αιτηθούν χρηματοδότησης δεύτερη χρονιά.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν υποψήφιοι διδάκτορες ή νέοι διδάκτορες, που έχουν ολοκληρώσει τις διδακτορικές σπουδές τους μέσα στην τελευταία δεκαετία και που έχουν υποστηρίξει τη διδακτορική διατριβή τους μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2011.

Ενθαρρύνονται ιδιαιτέρως αιτήσεις που αφορούν ομαδικές και διεπιστημονικές προτάσεις. Στην περίπτωση ομαδικής πρότασης το χρηματικό ποσό παραμένει το ίδιο με αυτό των ατομικών προτάσεων.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Τις υποψηφιότητες κρίνει Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από ακαδημαϊκούς και ερευνητές ανωτέρων βαθμίδων και ορίζεται από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.

Οι υποψήφιοι οφείλουν:
να περιγράψουν με σαφήνεια και λεπτομέρεια πώς το Χρηματικό Έπαθλο μπορεί να συμβάλλει στη διεξαγωγή και ολοκλήρωση της προτεινόμενης έρευνας, 
να αποδείξουν πώς τα αποτελέσματα της έρευνάς τους αναμένεται να προωθήσουν τον επιστημονικό τομέα στον οποίο αυτή εγγράφεται,
να αποδείξουν την ικανότητά τους να επιτύχουν τα προβλεπόμενα αποτελέσματα. Για τον σκοπό αυτό λαμβάνονται υπ’ όψιν οι ακαδημαϊκές επιδόσεις τους, οι δημοσιεύσεις τους και οι συστατικές επιστολές που θα προσκομίσουν. 

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και το Ίδρυμα Κυκλαδικής Τέχνης ενθαρρύνουν ιδιαιτέρως αιτήσεις ερευνητών οι οποίοι:
προτείνουν πρωτότυπες και καινοτόμες προσεγγίσεις,
συμμετέχουν σε ομαδικές και διεπιστημονικές συνεργασίες, 
προτίθενται να χρησιμοποιήσουν ή να αναπτύξουν τεχνολογίες πληροφορικής. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή 30 Απριλίου 2021 και ώρα 23:59 Ανατολικής Ζώνης ΗΠΑ. Συστατικές επιστολές θα γίνονται δεκτές έως το Σάββατο 15 Μαΐου 2021 και ώρα 23:59 Ανατολικής Ζώνης ΗΠΑ.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση fellowships@cycladic.gr τα εξής δύο αρχεία σε μορφή PDF:  
Σύντομη αλλά λεπτομερή ερευνητική πρόταση (μέχρι 1000 λέξεις). Βιβλιογραφία και παραπομπές δεν προσμετρώνται στο όριο λέξεων. 
Βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα τεκμηριώνει τα προσόντα και την ικανότητα του υποψηφίου να διεξάγει την προτεινόμενη έρευνα. 

Οι υποψήφιοι θα ενημερώσουν, επίσης, για τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας δύο ατόμων που θα αποστείλουν συστατικές επιστολές απευθείας στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης (fellowships@cycladic.gr) μέχρι την παραπάνω ημερομηνία (Σάββατο 15 Μαΐου 2021). Οι υποψήφιοι οφείλουν να έρθουν οι ίδιοι σε επαφή με τους αποστέλλοντες τις συστατικές επιστολές προκειμένου να ζητήσουν τις επιστολές και να επιβεβαιώσουν ότι αυτές έχουν αποσταλεί.

Σημείωση:
Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να δώσουν συστατική επιστολή για άλλον υποψήφιο. 
Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να δώσουν συστατική επιστολή.

Για την απόφαση της Επιτροπής οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν τον Ιούλιο 2021. 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ο/οι επιτυχών/όντες υποψήφιος/οι οφείλουν να ενημερώνουν τη Συμβουλευτική Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο της έρευνάς τους και να της κοινοποιούν τα αποτελέσματά της σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Γραπτή έκθεση προόδου κατατίθεται στον μέσον του ακαδημαϊκού έτους (Ιανουάριος 2022) και έκθεση αποτελεσμάτων στο τέλος του (Ιούνιος 2022). Επιπλέον, ο/οι επιτυχών/όντες υποψήφιος/οι θα κληθούν να παρουσιάσουν, είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, στο πλαίσιο του Κύκλου Διαλέξεων του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, το έργο που ολοκλήρωσαν με τη συμβολή του Χρηματικού Επάθλου.

Τέλος, ο/οι επιτυχών/όντες υποψήφιος/οι οφείλουν τα αναγνωρίζουν την συμβολή του Χρηματικού Επάθλου στην έρευνά τους και να την αναφέρουν σε κάθε δημοσίευση ή παρουσίαση που σχετίζεται με την έρευνα που διεξήγαγαν ως αποδέκτες του Χρηματικού Επάθλου στη μνήμη Πέτρου Γονέου από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και το Ίδρυμα Κυκλαδικής Τέχνης (CAF, Νέα Υόρκη) για μελέτες στον πολιτισμό των Κυκλάδων. Ένα αντίτυπο των δημοσιεύσεων που θα προκύψουν από την έρευνα αυτή θα πρέπει να κατατεθεί στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον Συντονιστή του Προγράμματος Υποτροφιών του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης στην ηλεκτρονική διεύθυνση fellowships@cycladic.gr

Landscape view is not supported.
Please rotate your device to portrait view.