Πρόπλασμα

  • Τεχνική 1 (α)

    Συχνά, η διακόσμηση μικρών αντικειμένων γινόταν με απλή πίεση φύλλου χρυσού πάνω σε ξύλινο, μετάλλινο ή πήλινο πρόπλασμα. Αφού πρώτα σκάλιζε το πρόπλασμα, ο τεχνίτης πίεζε πάνω του το φύλλο χρυσού. Για να αποτυπωθεί καλύτερα το ανάγλυφο, τοποθετούσε λεπτό στρώμα κεριού ή ένα κομμάτι δέρμα μεταξύ των δακτύλων και του φύλλου χρυσού.

  • Τεχνική 1 (β)

    Στη συνέχεια χρησιμοποιούσε λεπτά εργαλεία για να εφαρμόσει απόλυτα το φύλλο χρυσού στο πρόπλασμα και να αποδώσει τις οξείες ακμές. Στο τέλος απέδιδε πρόσθετα διακοσμητικά μοτίβα με ειδικά διαμορφωμένες σμίλες.

  • Τεχνική 2

    Για χαμηλότερα ανάγλυφα, συχνά χρησιμοποιούνταν σφραγίδες με εξώγλυφες παραστάσεις («στάμπες»), που πιέζονταν πάνω σε φύλλο χρυσού τοποθετημένο σε μαλακό υπόστρωμα («ενσφράγιστη τεχνική»).