ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού

Για το έργο «Ανοικτό Μουσείο. Μια ολοκληρωμένη ψηφιακή στρατηγική για την τεκμηρίωση, προβολή και διάχυση του πολιτιστικού αποθέματος του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 09.02.2022 και ώρα 11:00 π.μ.
16.02.2022 και ώρα 11:00 π.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 09.02.2022 και ώρα 13:00
16.02.2022 και ώρα 13:00 μ.μ.

Διάρκεια έργου: 14 μήνες

Περίοδος εγγύησης: 24 μήνες

Διάρκεια Προαίρεσης Υπηρεσιών Συντήρησης: 36 μήνες

Περίληψη Διακήρυξης

Απάντηση σε ερώτημα - Παράταση προθεσμίας 

Landscape view is not supported.
Please rotate your device to portrait view.