ΣΧΟΛΕΙΑ

Προγράμματα για τις περιοδικές εκθέσεις

Χρήμα. Σύμβολα απτά στην αρχαία Ελλάδα

Από Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017 και έως την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018 θα πραγματοποιούνται προγράμματα και εκπαιδευτικές ξεναγήσεις για τους μαθητές των σχολείων.
Τα προγράμματα Εικόνες από τη Μυθολογία και Καθημερινή ζωή στην αρχαία Ελλάδα θα πραγματοποιούνται και στην περιοδική έκθεση.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα περιοδικών εκθέσεων απευθύνονται στις μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού, τις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου.