ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Ανακοίνωση πρόσκλησης δημόσιας διαβούλευσης διακήρυξης διεθνούς διαγωνισμού

Για το έργο «Ανοικτό Μουσείο. Μια ολοκληρωμένη ψηφιακή στρατηγική για την τεκμηρίωση, προβολή και διάχυση του πολιτιστικού αποθέματος του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης»

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση πρόσκλησης δημόσιας διαβούλευσης διακήρυξης διεθνούς διαγωνισμού για το έργο «Ανοικτό Μουσείο. Μια ολοκληρωμένη ψηφιακή στρατηγική για την τεκμηρίωση, προβολή και διάχυση του πολιτιστικού αποθέματος του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης»

Προσκαλούμε σε ανοικτή Δημόσια διαβούλευση μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων με σκοπό την συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων, για τη διακήρυξη διεθνούς διαγωνισμού του έργου «Ανοικτό Μουσείο. Μια ολοκληρωμένη ψηφιακή στρατηγική για την τεκμηρίωση, προβολή και διάχυση του πολιτιστικού αποθέματος του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης». Το εν λόγω έργο προτείνεται για ένταξη στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» σε συνέχεια της πρόσκλησης 03_ΕΠΑΝΕΚ με α/α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 4685, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) http:/www.eprocurement.gov.gr στον σύνδεσμο Διαβουλεύσεις  Tα σχόλια για την διαβούλευση υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή “Καταχώρηση σχολίου”. Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ ως σχόλια της ανακοίνωσης.

Landscape view is not supported.
Please rotate your device to portrait view.